The Birgit Rausing Language Programme

("BRLP")

Vad är The Birgit Rausing Language Programme?

Lunds universitet och ämnena kinesiska och lingvistik mottog 2006 en stor donation om 15 miljoner kronor av Birgit Rausing. The Birgit Rausing Language Programme ansvarar för fördelning av dessa medel. Programmet är organisatoriskt knutet till Språk- och litteraturcentrum.

Varje år utlyses stipendier och/eller resebidrag i ämnena lingvistik/språkvetenskap respektive kinesiska/sinologi, riktade till postdok, master samt 7-10 mindre stipendier på grundnivå i kinesiska. Stipendierna/resebidragen i kinesiska går till vistelse i kinesiskspråkig forskningsmiljö. Stipendierna/resebidragen i lingvistik/språkvetenskap går till utlandsvistelse, för fältforskning eller forskning i laboratoriemiljö i annat land.

Ledningsgruppen för The Birgit Rausing Language Programme utser stipendiaterna. Ledningsgruppen består av två representanter för respektive ämne kinesiska och lingvistik/språkvetenskap och professor Lynn Åkesson är ordförande.

I The Birgit Rausing Language Programmes regi hålls också årligen symposier vid Språk- och litteraturcentrum eller Centrum för öst- och Sydöstasienstudier. Varje år avsätts dessutom medel till utbytesforskare i kinesiska och språkpedagoger i kinesiska.

 

 

 

The Birgit Rausing Language Programme kommer att avslutas inom kort. Information kommer att ges på denna sida om det visar sig att ännu en utlysning i någon kategori inom BRLP kan göras framöver, med ev. kvarvarande medel. 

Frågor gällande dessa donationsmedel och ansökan kan ställas till Gunilla Ek Werner: 046 222 87 10 eller Gunilla.ek_wernersol.luse.