lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Antagning

Antagning till utbildningen sker en gång om året och baseras dels på en kort självpresentation, inklusive skälen till varför den sökande vill bli författare och gå på författarskolan, dels på ett skönlitterärt skrivprov om högst tio sidor. Det som är avgörande för antagningen är den litterära kvaliteten på det inlämnade skrivprovet.

Samtliga ansökningar läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in. Någon möjlighet att överklaga antagningsbesluten finns inte. Inte heller lämnas någon motivering till antagning eller avslag. Det är en fördel att skicka in någorlunda sammanhängande och enhetlig text inför antagningen. Fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda och gör inte alltid den sökandes förmåga rättvisa. Observera att alla texter till antagningen måste skrivas på svenska: författarskolan har ingen möjlighet att göra tillförlitliga bedömningar på andra språk, ej heller andra nordiska språk, och kan heller inte handleda det egna skrivandet på andra språk än svenska. Det är ingenting som hindrar att en sökande som fått avslag arbetar vidare på sitt skrivprov och söker igen vid ett senare tillfälle. Tvärtom uppmuntrar författarskolan de som fått avslag att försöka igen, med ett omarbetat eller nyskrivet textprov.

För att kunna antas till utbildningen krävs utöver godkänt skrivprov antingen minst tre års livserfarenhet efter gymnasiet eller minst 60 godkända högskolepoäng universitetsstudier inom valfritt ämne. Motivet till dessa krav är att författarskolan vill kunna anta personer som besitter en viss mognad samt ett mått av livs- och ämneserfarenhet som underlag för det egna skrivandet. Man ska helt enkelt ”ha något att skriva om”.

Författarskolan vill gärna kunna anta personer med varierande bakgrund, ålder, yrkeserfarenhet, intressen, kön och så vidare. Det avgörande för antagning är emellertid alltid kvaliteten på skrivprovet. Hänsyn tas enbart till andra faktorer om det inte går att skilja två sökande åt på annat sätt.