lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelsk språkvetenskap

Forskningen inom engelsk språkvetenskap är inriktad på hur det engelska språket är uppbyggt och hur vi människor förstår och använder språk i olika situationer i tal och skrift. Sambandet mellan språkliga former och kognition står i centrum, och språklig betydelse i mänsklig kommunikation är central oavsett om vi studerar ord, meningar eller texter. En stor del av vår forskning rör hur ord fogas samman till större betydelseenheter som satser, meningar och texter, hur dessa enheter uppfattas av oss språkbrukare och varför vi tolkar ord, meningar och texter på ett visst sätt.

Med hjälp av både korpusmetoder och experimentella metoder, bedriver vi stark och konkurrenskraftig forskning som också i vissa delar är internationellt ledande. Vår styrka ligger framförallt inom tre områden: kognitiv språkvetenskap, generativ syntax, sociolingvistik och andraspråksinlärning samt språkdidaktik. Det finns en livlig forsknings- och seminariemiljö vid Språk och Litteraturcentrum och ett välutrustat Humanistlaboratorium.

Språk, Kognition och Discourse@Lund (SCD@L)

SCD@L är en forskargrupp under ledning av Carita Paradis som arbetar med teoriutveckling på basis av hur språket används. Vår forskning rör hur vi uttrycker betydelse genom språket, hur vi tillägnar oss språk och förstår språk, hur språket utvecklas och hur det varierar i olika social kontexter, diskurser och tider. Vi använder oss av hypotesdrivna experimentella metoder, kvantitativa och kvalitativa korpus metoder samt diskursanalytiska tekniker.

För närvarande forskar vi om följande ämnen: motsatser, negation, språklig bearbetning vid läsning och textförståelse, metonymier och metaforer, fraseologisk bearbetning, förtroende och återställande av förtroende, agenter och argument i meningar, språk och politik, uttryck för attityd i 'big data', mångspråkighet, sensoriska förnimmelser, multimodal förmåga, grammatikalisering av uttryck för attityd i vår samtid.

Välkommen att läsa mer på våra personliga hemsidor.