29

Mar

Nordiska forskarseminariet: Sofia Orrbén - Att göra rätt med språk - sexualbrottdomens representation av den rättsliga prövningen

29 March 2023 13:15 to 15:00 Seminar

Sexualbrottsdomar har återkommande kritiserats för att omotiverat återge detaljerade beskrivningar av kvinnors kroppar och sexuellt våld eftersom återgivningen av potentiellt integritetskränkande detaljer anses öka risken för sekundär viktimisering. Samtidigt visar brukarundersökningar att parter i brottmål vill att deras berättelser och argument återges och bemöts i domen även om argumenten saknar relevans i målet. För sexualbrottsdomar utgör denna motsättning mellan beskydd av å ena sidan parternas integritet och å andra sidan parternas agens en särskild utmaning. Hur mycket av det sexuella våldet kan återges i domar samtidigt som både parternas integritet och agens respekteras?

I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för språkbruket i sexualbrottsdomar. Syftet är att undersöka sexualbrottsdomars representation av den rättsliga prövningen för att möjliggöra en diskussion om vilken roll som den skriftliga domen spelar när det gäller bemötande och risk för sekundär viktimisering. Vilka språkliga resurser kan väcka sådana känslor som potentiellt kan skuldbelägga? Vilka språkliga resurser kan på motsatt vis reducera risken för onödiga skadeverkningar? Avhandlingen är en sammanläggning av fyra studier som undersöker domarnas språkliga representation av den rättsliga prövningen från olika håll. I den första studien (Orrbén 2020) undersöks villkoren för representation genom att visa hur brottmålsdomen som genre reglerar möjligheten för röster att komma till tals och agera i domens olika avsnitt. Resterande studier undersöker hur tingsrättens bedömning (Orrbén 2022), partsutsagor och det misstänkta brottet representeras i domarna. Under seminariet kommer jag att presentera avhandlingsprojektet och de resultat som studierna hittills genererat samt diskutera relationen mellan språk, känslor och text.

 

Litteratur 

Orrbén, Sofia (2020) Brottmålsdomen som genre – Struktur, röster och språkhandlingar i svenska domar. Sakprosa, 12(3), ss. 1–39, DOI: https://doi.org/10.5617/sakprosa.7943

Orrbén, Sofia (2022) ”Tingsrätten anser”: Positionering i solidaritet med och distans från sexualbrottsdomens röster. Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA), ss. 287–307, DOI: https://doi.org/10.15626/asla2022.29.

 

About the event:

29 March 2023 13:15 to 15:00

Location:
SOL L 303a

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar