22

Nov

Nordiska forskarseminariet. Philippe Collberg, Sara Myrberg & Katarina Lundin: Meningsindelning i elevers skriftspråk och talspråk

22 November 2023 13:15 to 15:00 Seminar

Vårt projekt och vårt seminarium tar sin utgångspunkt i projektet Meningsindelning i elevers skriftspråk och talspråk/Sentence organization in students’ writing and speech. I projektet jämförs en specifik aspekt av skillnaden mellan skrift och tal, nämligen hur ett språkligt innehåll organiseras i funktionella enheter. Specifikt utgår vi från två meningskonstruktioner i skrift: satsradning (SR) och meningsfragment (MF). SR innebär att två huvudsatser varken skils av punkt eller konjunktion, som ”Att kämpa för rättvisa var viktigt, idealet handlade om att vara modig”. MF är grafiska meningar som saknar specifika, syntaktiskt nödvändiga led, som ”Man har infört en premie för hybridbilar. Detta för att fler svenska bilister ska avstå från bensin”.

SR och MF beskrivs ofta som talspråkliga drag i skrift, bland annat därför att de bryter mot normer för interpunktion och meningsbyggnad i formella texter. Vi undersöker elevers användning av konstruktionerna genom att med hjälp av tangentbordsloggning följa hur de organiserar sina texter i satser och meningar när de skriver (process respektive produkt), och vi intervjuar dem om de val av språkliga konstruktioner de slutligen gjorde i sina texter. Därtill låter vi eleverna läsa upp sina egna texter för att undersöka hur principerna för informationsorganisering yttrar sig prosodiskt när de läser upp texterna.

Under seminariet presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter för projektet och delar av resultatet från en genomförd pilotundersökning. Vi avser skicka en projektansökan till vr/HS samt till Skolforskningsinstitutet våren 2024.

About the event:

22 November 2023 13:15 to 15:00

Location:
SOL:L303a

Contact:
Marit.Juliennordlund.luse

Save the event to your calendar