3

Nov

Nordiska forskarseminariet: Martina Huhtamäki & Jan Lindström - Tänk på att du kan ha bollen ännu mer - så att du får ännu mer rotation. Instruktioner med verbet tänka i personlig träning

3 November 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Vi presenterar en studie av instruktioner som innehåller verbet tänka och används av personliga tränare under träningssessioner. Materialet består av fyra videoinspelningar från sessioner med personlig träning på svenska, två från Finland och två från Sverige. Syftet är att studera hur denna typ av instruktioner utformas i personlig träning och vilken deras funktion är i denna kontext. Vår studie är i första hand kvalitativ och fokuserar på hur instruktionssekvenserna utvecklar sig i realtid. Studien anknyter teoretiskt och metodologiskt till interaktionell lingvistik, variationspragmatik och kommunikationsetnografi. 

Vi undersöker vilka konstruktioner som förekommer i samband med tänka, t.ex. du tänker atttänk atttänk på eller tänk på att. Vi går även mer detaljerat in på vilken typ av syntax och vilka pronomen som förekommer hos instruktionerna. Vidare undersöker vi vilka prosodiska och kroppsliga drag som förekommer tillsammans med instruktionerna. Eftersom vårt material inkluderar två varieteter av svenska har vi jämfört instruktionerna i dessa varieteter, men tyngdpunkten i vår presentation i Lund ligger inte på denna jämförelse.  

Studien visar att en funktion hos denna typ av instruktioner är att på ett finkänsligt sätt korrigera en felaktig prestation. En annan är att hjälpa motionären fokusera på en för övningen central kroppsdel. Kroppsliga drag är viktiga under dessa instruktioner, t.ex. att tränaren demonstrerar en önskad eller oönskad prestation eller pekar på motionärens kropp. Prosodiska drag kan användas för att lyfta fram eller tona ner instruktionerna jämfört med övrigt tal. 

About the event:

3 November 2021 13:15 to 15:00

Location:
https://lu-se.zoom.us/j/61634783186

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar