lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Overview: Swedish

Ämnet svenska kan läsas med olika inriktningar både på grundnivå och på avancerad nivå. Kurserna i Svenska, språklig inriktning och Svenska som andraspråk kan utgöra huvudområde i kandidatexamina. Forskarutbildning ges i ämnet nordiska språk. Inom ämnet ges också behörighetsgivande kurser i svenska och kurser i svenska för utbytesstuderande.

Inom ämnet svenska studerar man det svenska språket ur alla möjliga aspekter. Man tittar på språksystemet och hur det kan beskrivas. Man tittar på språkets förhållande till individen, identiteten och samhället, i modern tid och i äldre tid. Man försöker förstå hur språket kan användas som ett verktyg, till exempel för att övertyga eller manipulera.

Svenska för studerande med utländsk bakgrund

Universitetsstudier och yrkesliv ställer höga krav på kunskaper i svenska. När man inte har svenska som modersmål kan det vara svårt att nå upp till dessa krav, även om man har godkänt i svenska från gymnasiet eller Komvux. Kursen Svenska för studerande med utländsk bakgrund vänder sig till den som behöver lära sig mer svenska för att kunna fortsätta att bedriva studier på akademisk nivå med gott resultat.

Svenska, språklig inriktning

Svenska, språklig inriktning, är främst avsedd för den som kommer att ha det talade eller skrivna ordet som sitt viktigaste arbetsredskap. Till denna kategori räknas t.ex. lärare, journalister och radio- och TV-anställda, reklamskribenter, förlagsredaktörer, tolkar, översättare och högre sekreterare. Även den som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel inkludera svenska i sin grundexamen, eftersom ämnet är inriktat på praktisk språkfärdighet och på språkets samhälleliga aspekter.

Svenska som andraspråk

Kurserna i Svenska som andraspråk riktar sig till den som vill undervisa i svenska för invandrare eller svenska som andraspråk. De ger en ämnesteoretisk och pedagogisk grund för yrkesverksamhet som lärare i ämnet.

Fristående 7,5-poängskurser

I kandidatnivåerna i de olika inriktningarna ingår en eller två valbara kurser. Många av dessa kan också läsas som fristående kurser. Alla kurser ges inte varje termin. Tillträdeskraven till respektive kurs framgår av kursplanerna.

Svenska på avancerad nivå

Om man har en examen på grundnivå och 90 p svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk, eller 120 p i svenska, språk och litteratur (med språkvetenskaplig uppsats), kan man söka in på masterprogrammet i språk och språkvetenskap med inriktning på svenska/nordiska språk. Många av de kurser som ingår i masterprogrammet kan också läsas som fristående kurser.

Svenska som främmande språk

Kurserna i Svenska som främmande språk är högskoleförberedande och leder till behörighet i svenska för högskolestudier.

Svenska för utbytesstudenter

Alla utbytesstudenter vid Lunds universitetet har möjlighet att söka en kurs i svenska som främmande språk. Dessa kurser kan alltså bara sökas av studenter inom utbytesprogram (kontakta utbyteskoordinatorerna för mer information).

All exchange students at Lund University have the possibility of applying for a course in Swedish as a foreign language. These courses can only be applied for by students within an exchange programme (please contact your coordinator for more information or to apply!)