lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Tidskrift för litteraturvetenskap nr 2–3/2012

Tidskrift för litteraturvetenskap nr 2–3/2012

Redaktör: Daniel Möller

Tidskrift för litteraturvetenskap nr 2–3/2012

Detta dubbelnummer av TfL innehåller elva artiklar där olika former av tillfälleslitteratur, i de flesta fall tillfällespoesi, diskuteras och analyseras.

Framför allt från 1600-talet och 1700-talet finns stora mängder litteratur som skrevs till och framfördes vid olika tillfällen såsom bröllop, begravningar och akademiska högtider. På tryckerierna pågick en febril aktivitet, och samlingarna av tillfällestryck i svenska arkiv från dessa århundraden är gigantiska. Ingen vet exakt hur omfattande de är. Kvalificerade beräkningar och uppskattningar har gjorts, men beståndet har aldrig räknats; det vore en närmast omöjlig uppgift. Det är förklaringen till att majoriteten av bidragen i numret behandlar texter från just 1600- och 1700-talen, då såväl stora och välkända som perifera och numera bortglömda författare grep pennan vid livets större och mindre tillfällen och högtider.

Före artiklarna finns en teoretisk och begreppsutredande text, nämligen ett avsnitt ur Wulf Segebrechts standardverk Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte und Poetik der deutschen Lyrik från 1977, i översättning till svenska av Susanne Uhler Brand. Segebrecht inleder sin studie med att citera Goethe, som på ett ställe hävdar att alla hans dikter är tillfällesdikter. Segebrecht menar att Goethe härigenom har gjort det besvärligt för den tyska litteraturvetenskapen att definiera vad en tillfällesdikt är. I Uhler Brands värdefulla kommentar till översättningen får vi läsa bland annat om detta.

I en essä signerad Anders Piltz, ”Ferlin tagen på bar diktargärning”, räddas några tillfälliga och tidigare opublicerade diktrader av Nils Ferlin ur glömskan.