lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Bedömning av svenska som andra språk

Bedömning av svenska som andra språk
en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

Anna Flyman Mattsson and Gisela Håkansson

Studentlitteratur
Bedömning av svenska som andra språk

Många elever med annat modersmål än svenska har i dag svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta beror detta på att deras svenska inte har utvecklats i samma takt som komplexiteten i skolans ämnesundervisning. För att kunna stärka varje elevs språkutveckling krävs det dock att läraren har ett smidigt analysverktyg till sin hjälp. Den här boken presenterar en modell för nivåbedömning i svenska som andraspråk förankrad i Processbarhetsteorin och i den forskning som gjorts om utvecklingsstadier i svenska som andraspråk. Modellen ska ge läraren ett verktyg för att identifiera dessa utvecklingsstadier men också möjlighet att utöka analysen till att täcka alla delar av inlärningsprocessen.