Master of Arts in Language and Linguistics

– specialisation in Swedish/Scandinavian Languages

Programme overview

Lund University offers you an opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education.

Inriktningen Svenska/nordiska språk

Du som siktar på en examen med inriktning på svenska/nordiska språk möter forskningsmiljöer som spänner över ett brett område, både vad gäller undersökta språkliga varieteter och tillämpade teorier och metoder. Studier av svenskan dominerar, men även andra nordiska och germanska språk behandlas. Här finns en aktiv forskningsmiljö om språksystemet utifrån olika forskningsinriktningar (t.ex. generativ grammatik, funktionell lingvistik, semantik och olika inriktningar inom svenska som andraspråk). På senare år har kompetensen om och intresset för gränssnitten mot informationsstruktur och prosodi stärkts. Också miljön för forskning om språkbruk i skola och samhälle är livaktig och forskning bedrivs utifrån flera teoretiska inriktningar (t.ex. textlingvistik, kritisk diskursanalys, sociolingvistik, kommunikationsetnografi och översättningsteorier). Inom båda dessa övergripande forskningsmiljöer finns ett intresse för såväl samtida som historiska perspektiv.

De obligatoriska ämneskurserna omfattar grammatisk teori, textteori med särskilt fokus på textlingvistik, genreteorier och metaforanalys samt språkförändring och de nordiska språkens historia och släktskapsrelationer, där också nyare teorier om språkvariation och språkförändring inkluderas. I kursläsningen förutsätts att du har goda kunskaper om och omfattande språkfärdighet i just svenska.

Career prospects

With a Master´s degree in Language and Linguistics, you are attractive for employers looking for a highly qualified individual with expert knowledge in communication in general, and in language in particular. An international MA in Language and Linguistics also provides you with the academic background you need in order to apply for doctoral studies in languages and linguistics.

Admission

The primary requirement is a BA degree in language and linguistics. In addition to academic transcript, the applicant should submit their BA thesis and/or other independently written academic papers. The word count for these written samples of work should be between 6000 and 8000 words in toal, or longer if the BA thesis itself is longer (excluding the references and possible appendices). The subject area of the thesis and the possible other submitted essays should be relevant for the selected specialisation. Send your academic paper(s) pdf via email to masterlanguage@sol.lu.se. Submit all other supporting documentation to www.universityadmissions.se.

Information

Programme code: HASPV
Specialisation code: SVNO
Title: Master's Programme in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages
Swedish title: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk

Starting semester: autumn 2021
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-08-30 – 2023-06-04
Language of instruction: English
Requirements: A Bachelor’s degree with a major in Swedish or another Scandinavian language (corresponding to a Swedish major with 90 credits in Swedish/Scandinavian linguistics). Note that language learning courses for beginners can not be included in these 90 credits. A Bachelor degree thesis and/or other independently written academic papers within this subject. The word count for these written samples of work should be between 6000 and 8000 words in total, or longer if the BA thesis itself is longer (excluding the references and possible appendices). Proficiency in Swedish, Danish or Norwegian. English 6/English Course B.
Selection: The selection is based on the quality of the BA thesis and/or other independently written academic papers, grades of relevant courses, and, if needed, interviews.

Master two yearSemesters
Compulsory courses common to all specialisations. A total of 45 ECTS.
Language and Linguistics: Philosophy of Science for Linguists, 7.5 ECTS (SPVM05)autumn 2021
Language and Linguistics: Methods in Linguistics, 7.5 ECTS (SPVM06)spring 2021
Language and Linguistics: Degree Project - Master's (Two Years) Thesis, 30 ECTS (SPVR01)spring 2021
Compulsory courses for this specialisation. A total of 30 ECTS.
Swedish/Scandinavian Languages: Linguistic Variation in the Scandinavian Languages, 7.5 ECTS (SVEM40)spring 2021
Swedish/Scandinavian Languages: The History of Scandinavian Languages, Level 4, 7.5 ECTS (SVEM42)
Swedish: Grammar in Theory and Practice, Level 4, 7.5 ECTS (SVEM43)autumn 2021
In addition, on of the following courses:
Swedish: Texts in Theory and Practice, 7.5 ECTS (SVEM41)
Swedish: Stylistics in Literature, Advanced Level, 7.5 ECTS (SVEM44)
Elective courses on the programme. A total of 15 ECTS.
Students select compulsory elective courses in consultation with the programme coordinator.
Information about elective courses
Optional courses. A total of 30 ECTS.
Students may select a First or Second cycle course within or outside the chosen area of specialisation and within or outside their own faculty or university. In order to ensure that the course can be accredited towards the degree the student must consult the programme coordinator before the final selection is made.
Master one yearSemesters
Compulsory courses common to all specialisations. A total of 22.5 ECTS.
Language and Linguistics: Philosophy of Science for Linguists, 7.5 ECTS (SPVM05)autumn 2021
Language and Linguistics: Degree Project: Master's (One Year) Thesis, 15 ECTS (SPVR02)spring 2021
Compulsory courses for this specialisation. A total of 15 ECTS.
Students select courses totalling 15 credits from the list of compulsory courses for the degree of Master (120 credits) in the chosen area of specialisation.
Swedish/Scandinavian Languages: Linguistic Variation in the Scandinavian Languages, 7.5 ECTS (SVEM40)spring 2021
Swedish/Scandinavian Languages: The History of Scandinavian Languages, Level 4, 7.5 ECTS (SVEM42)
Swedish: Grammar in Theory and Practice, Level 4, 7.5 ECTS (SVEM43)autumn 2021
Swedish: Texts in Theory and Practice, 7.5 ECTS (SVEM41)
Elective courses on the programme. A total of 7.5 ECTS.
Students select compulsory elective courses in consultation with the programme coordinator.
Information about elective courses
Optional courses. A total of 15 ECTS.
Students may select a First or Second cycle course within or outside the chosen area of specialisation and within or outside their own faculty or university. In order to ensure that the course can be accredited towards the degree the student must consult the programme coordinator before the final selection is made.
Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-17