lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Tolkning i offentlig sektor

Samarbete med Stockholms universitet

Kursen Tolkning i offentlig sektor ges av Stockholm universitet, men träffarna äger rum i Lund. Ansök till kursen via antagning.se. Under hösten 2019 ges kursen med tolkning från tre olika språk: arabiska, somaliska och tigriniska. Mer information, samt länk till anmälan finns på Stockholms universitets hemsidor:

Sök senast 15 april 2019 via antagning.se. Tänk på att logga in där i god tid om du aldrig har sökt en utbildning via dem tidigare, och var noggrann med att ladda upp alla dokument som styrker din grundläggande behörighet före den 15 april.

Om utbildningen

Den här kursen ges i Lund höstterminen 2019 och vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan antingen ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Kursen ges på heltid under en termin. Den ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på Lunds universitet (en träff torsdag–fredag per månad). All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på universitetet.

Kursen består av fyra delkurser: Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp, Grundläggande terminologi, 3,5 hp, Terminologi i praktiken, 4 hp, samt Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp. Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori. Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker.

Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Du övar både dialogtolkning på plats och distanstolkning. Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.

Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är även auktoriserade tolkar.

Examinationerna består av en hemskrivning, en ordlista, kommentarer till egna inspelade tolkningar och ett muntligt tolkprov.

Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som gått kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar.

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov. Vi kommer att via e-post kalla sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier till antagningsprovet som äger rum i Lund. Vi reserverar oss för att vi inte kan kalla till antagningsprov för alla språk och för att vi inte kan starta kursen med alla språk som det anordnas antagningsprov för. Observera också att kursen bara kan starta om det finns ett tillräckligt antal studenter som godkänts i antagningsprovet.

Tolkning i offentlig sektor

Obligatoriskt antagningsprov

Antagningsprovet äger rum i Lund 15–17 maj 2019. Information om tid och plats skickas till behöriga sökande per e-post efter 15 april.