Course

Course code: ÄSAD21
Swedish title: Svenska som andraspråk 1
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2020. The course is also given autumn semester 2021. Choose semester above for more information!

Due to the announcement from the Swedish Government issued May 29th, that returning to campus-based education is possible from June 15th, the following applies to teaching at the Joint Faculties of Humanities and Theology during the autumn semester:

  • Due to the ongoing corona (COVID-19) pandemic and the restrictions that have been issued, the courses taught this autumn will have a limited number of meetings on campus, depending on the availability of suitable lecture rooms. The major part of the teaching will take place online. Detailed information on what is the case for your course will be given below.
  • If the teaching is campus-based, there will be assigned entry and exit passages for each teaching room regarding stairwells, corridors and entrances (doorways). Please be considerate and follow the instructions to the point. Hand disinfectant will be available in all lecture halls and group rooms.

Please make sure we can reach you – check if your email address in Ladok is correct: www.student.lu.se

Please pay attention to the start time of your teaching. The stated time in your course schedule is valid.

Study period: autumn semester 2020
Type of education: both campus/online
Type of studies: full time, day
Study period: 2020-08-31 – 2021-01-17
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-39801
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: Civics 1b/1a1+1a2, English 6.

Introductory meeting: 2020-08-31 at 11:00 – 12:00

Teachers: Petra Bernardini, Marit Julien, Kikki Nillasdotter

Information

ÄSAD21 är den första kursen på sva inom ämneslärarutbildningen. Kursen består av tre delkurser:

1. Svenska som andraspråk: Introduktionskurs (13,5 hp)
I denna delkurs ges de studerande en kontext för skolämnet svenska som andraspråk och får samtidigt verktyg för att utveckla sin skrivkompetens.
Ämnet svenska som andraspråk kontextualiseras med utgångspunkt i det mångkulturella och flerspråkiga samhället. Historiska såväl som internationella perspektiv på migration och språkpolitiska frågor diskuteras i relation till situationen i Sverige och den svenska skolan. Bland annat studeras språklagen med utgångspunkt i skolans värld och vilken betydelse den har för dagens lärare. Grundläggande begrepp i såväl den samhälleliga som den vetenskapliga mångkulturella diskursen introduceras och problematiseras. Historiken och problematiken kring ämnena svenska som andraspråk och modersmål tas upp, bland annat i förhållande till attityder i samhället.
Som en central del av kursen, och parallellt med introduktionen till skolämnet sva, ges färdighetsundervisning med fokus på studenternas skrivkompetens, särskilt informerande och argumenterande texter. Olika perspektiv på textkvalitet diskuteras – som stil, korrekthet och funktion – och kopplas till skriftlig och muntlig respons. Olika former för kamratrespons och självreflektion ingår som moment på kursen.

2. Svenska språket i ett typologiskt perspektiv (9 hp)
Delkursen ger kunskaper om svenskans struktur (morfologi, syntax, semantik och fonologi) ur ett jämförande typologiskt perspektiv som även syftar till att ge en beredskap i mötet med elevers förstaspråk. fokus läggs på de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. Kunskaperna sätts in i ett didaktiskt sammanhang genom olika problematiseringar och tillämpningar för undervisningssammanhang.

3. Språksociologi och flerspråkighet (7,5 hp)
I delkursen behandlas olika språksociologiska frågor, framför allt språklig variation och flerspråkighet. Fokus ligger på den svenska kontexten. Språkets roll som etnisk och social markör diskuteras, liksom attityder till olika språk och varieteter. I delkursen betonas vikten av att lärare har goda kunskaper om den enskilda individens kulturella och språkliga bagage, vad som händer i mötet mellan olika kulturer samt om förekomsten av mångkultur och flerspråkighet i klassrummet.


Under rubriken ”Delkurser” nedan listas de olika examinationsmodulerna som hör ihop med respektive delkurs.

Description

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet vid Lunds universitet och kan inte läsas som fristående kurs.

 

Om du vill läsa ämnet som fristående kurs ska du ansöka till Svenska som andraspråk: Grundkurs: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SVEA14.

Modules

  1. Introducing Swedish as a Second Language, 6 ECTS
  2. Introduction: Writing, processing, feedback, 7.5 ECTS
  3. Swedish from a Typological Perspective, 9 ECTS
  4. Sociolinguistics and Multilingualism: Oral tasks , 2.5 ECTS
  5. Språksociologi och flerspråkighet: Home exam, 5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions