lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i Arabiska studier

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidatexamen
Huvudämne: Arabiska
Undervisningsspråk: Svenska

Information om anmälan och antagning på lu.se: www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGARA

Språk och samhälle i Mellanöstern

Programmet för arabiska studier (PAS), som startade i liten skala under hösten 2005, är att erbjuda studenter goda kunskaper i modern standardarabiska samt en bred orientering om den historisk-politiska utvecklingen i arabländerna/Mellanöstern sedan uppkomsten av Islam och fram till idag. Syftet med programmet är delvis att utbilda studenter till en god språklig förmåga, där fokus läggs vid den praktiska språkfärdigheten, och delvis att utbilda studenter om de nutida samhällena i de olika länderna i Mellanöstern med särskild tyngdpunkt på utvecklingen i arabländerna. Vidare studeras de kulturella förhållandena i området inklusive religiösa, sociala och litterära förhållanden.

Kandidatexamen uppnås efter tre år om sammanlagt 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng utgörs av en successiv fördjupning i huvudområdet (språklig/icke-språklig inriktning).Under de första fyra terminerna bedrivs språk- och realiastudier parallellt. Studierna under femte terminen är utlokaliserade till ett arabiskt universitet för studenter med språklig inriktning och vid ett europeiskt eller arabiskt universitet för studenter med icke-språklig inriktning. Sjätte terminen ägnas åt uppsatsarbete samt en teori- och metodkurs vid sidan av en kurs i modern arabisk litteratur i översättning (7,5 hp).

PAS får kraft och stimulans inom ramen för arabisk kultur inklusive den historisk-politiska utvecklingen och det arabiska språket. Utbildningen består av kurser som ger grundlig kunskap i det arabiska språket och den arabiska litteraturen vid sidan av grundlig kunskap i arabvärldens/Mellanösterns historia, politik, religiösa strömningar, ekonomi, internationella relationer, demokrati och mänskliga rättigheter samt genusperspektiv på samhällslivet.

Språkkursernas ändamål inom PAS är att ge studenterna grundliga kunskaper i modern standardarabiska (MSA) via en teoretisk och vetenskaplig utbildning i grammatik, kombinerad med en kommunikativ struktur. Studenterna studerar MSA med fokus på kommunikativ arabiska på ett vetenskapligt sätt. Textläsning liksom aktuella mediala texter, litterära verk både i översättning och på originalspråket är viktiga komponenter för detta ändamål.

Kontaktpersoner

Studierektor
Mikael Nystrand

Studievägledare
Rakel Nihlén

Arabiska
Läs mer om ämnet, forskning, personal mm.