lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marianne Thormählen

Mina tre forskningsspecialiteter verkar inte alls hänga ihop: hela mitt forskarliv har jag sysslat med T. S. Eliots poesi; ett årtionde (ca 1985-1995) ägnade jag åt den engelske sextonhundratalsskalden John Wilmot, 2nd Earl of Rochester och de senaste tjugo åren har jag arbetat med systrarna Brontës romaner.

Men även om dessa forskningsfält inte tycks ha mycket gemensamt, är drivkraften alltid densamma: jag vill öppna möjligheter för andra läsare – både inom och utom akademin – att få ut mer av litterära verk som jag själv har blivit trollbunden av. Det gör jag genom att närma mig texterna på deras egna villkor och låta dem tala om för mig var det fattas kunskap. Sedan bestämmer jag hur jag vill söka och presentera den. Det är den enda metod jag har, och den har hittills lett till fem monografier (varav tre på Cambridge University Press, hardback och paperback), fyra samlingsvolymer (inklusive en om modernismen på Palgrave Macmillan) och en rad artiklar i internationell fackpress.


Forskning

Administrativt


Övriga uppdrag och meriter

Från 2009 till 2014 är jag prodekan för forskning vid Området för humaniora och teologi. I den egenskapen arbetar jag för att förbättra de forskande lärarnas möjlighet att ägna sig åt vetenskapligt arbete och göra detta arbete mer synligt, framför allt internationellt. Forskningsnämnden, där jag är ordförande, har infört s.k. forskningsterminer för lektorer och professorer som står i begrepp att slutföra ett större forskningsarbete och behöver obruten tid för det. Nämnden har också bl.a. tagit initiativ för att professionalisera bokutgivningen på området och uppmuntra forskarna att publicera sig i engelskspråkiga tidskrifter.
Under tiden som prodekan ingår jag i områdesledningen. I ceremoniella sammanhang, t.ex. vid professorsinstallationer, fungerar jag som Humanistiska fakultetens dekanus.
2004-2007 var jag president för International Association of University Professors of English (IAUPE) och organiserade dess tjugonde storkonferens i Lund 2007. Jag är ledamot av redaktionskommittén för English Studies och redaktör för skriftserien Lund Studies in English, samt medlem i Kungliga Humanististiska Vetenskapssamfundet i Lund (där jag var ordförande 2002-2004) och i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Jag är hedersledamot av T. S. Eliot Society (USA) och har varit Visiting Fellow vid All Souls College, Oxford.
Hittills har jag handlett 14 doktorander till disputation.

Innehållsansvarig: Marianne Thormählen
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-01-29

Marianne Thormählen

Kontaktinformation

Marianne Thormählen
Professor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 75 43

Fax 046–222 32 11

Rum H328b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk