lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är anställd som postdokforskare via Riksbankens Jubileumsfond och arbetar med ett projekt kring den narrativa metalepsen. Jag analyserar bland annat den didaktiska aspekten av detta berättartekniska verktyg som får allt större uppmärksamhet inom aktuell narratologi. Således berör min forskning inte bara narrativ teori, utan även litteraturdidaktik. Inom den ramen analyserar jag litteraturens roll i den svenska skolan och i jämförelse med Frankrike.

Jag har även varit aktiv inom ramen för FOLIO där jag publicerat en artikel om hur Ceausescu såg på skönlitteraturen och använde sig av den i sin maktutövning.

Andra intresseområden är intermedialitet, ekfras, litteratur från franska Västindien, vilket var ämnet för min avhandling, litteratur från den spanskspråkiga världen, eftersom jag även har kandidatexamen i spanska.

Jag är dessutom anställd som lektor i fransk litteratur på Linnéuniversitetet, och har varit kontaktperson för spetsutbildningen i moderna språk på Katedralsk

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (18 st)

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

kan inte längre nås via institutionen/enheten.