lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Disputerade 1992 på en avhandling om den italienske filmaren Pier Paolo Pasolini. Förordnades 2002 som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier och antogs samma år som oavlönad docent i ämnet. 2012 befordran till professor. Från och med 2015 FFU-ansvarig för ämnet filmvetenskap och tf ordförande för Sektion 2.

Forskning

Om forskningen

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi studerar nu inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet,  immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporteras i form av en engelskspråkig monografi 2018. Vid sidan av detta forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt. Jag har särskilt intresserat mig för den tysk-svenske konstnären och filmaren Peter Weiss (1916-1982) och har publicerat några smärre studier om hans arbeten.

Publikationer

Böcker (10 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (59 st)
Encyklopediartiklar (14 st)
Konferensbidrag (17 st)
Recensioner (14 st)
Tidningsartiklar (26 st)
Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Filmvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i redaktionsrådet för Journal of Aesthetics and Culture.

Under 2017 ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för estetiska vetenskaper.

Medlem i Författarförbundet.

Medlem i Svenska PEN.

Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot i juryn för utdelandet av Kvällspostens Thalia-pris.

Ledamot i styrelsen för konstnärsföreningen Aura.

Har varit huvudhandledare för följande doktorsavhandlingar:
Ann-Kristin Wallengren: En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (1998)
Olof Hedling: Robin Wood - brittisk filmkritiker (2001)
Anders Marklund: Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985 - 2000 (2004)
Anna Arnman: Hellraiser. Om Clive Barkers film (2005)
Mariah Larsson: Skenet som bedrog. Mai Zetterling och det svenska sextiotalet (2006)
Birgitta Smiding: Den stora mekanismen i Holm/Møllers Vasasagan (2006)
Emilia Ljungberg: Global Lifestyles: Constructions of Places and Identities in Travel Journalism (2012)
Sophie Elsässer: Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen (2012)

Har handlett två licentiatavhandlingar i svenska med didaktisk inriktning (Malmö högskola):
Lisa Källström: Berättelser om en röd stuga. Föreställningar om en idyll ur ett svenskdidaktiskt perspektiv (2010)
Maria Söderling: Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning (2011)

Har varit biträdande handledare för en doktorsavhandling i filmvetenskap (GU):
Niklas Persson Webjörn: Bo Widerbergs tv-teater (2011)

Har varit biträdande handledare för en licentiatavhandling i praktisk teologi:
Ditte Friedman: Unforgiven. Perpectives on a Western (2008)

Lars Gustaf Andersson

Professor, FFU-ansvarig
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars_gustaf.anderssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 75

Rum SOL:H131b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20