lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin. Jag är anställd på Språk- och litteraturcentrum och bedriver min undervisning på medicinsk fakultet, där jag både undervisar, handleder och är med och utvecklar nya sätt att föra in humaniora i utbildningarna, framför allt inom läkarprogrammet.

Min bakgrund är inom litteraturvetenskap, där jag disputerade 2010 med avhandlingen Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. I min forskning har jag sedan fortsatt att utforska litteraturens roll inom medicinsk humaniora. Mitt intresse inom området är brett och jag har också bidragit till att beskriva och introducera det för en större svensk publik.

2017: Lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin
2010-2016: Projektledare för skriftserieverksamheten, HT-fakulteterna samt forskare
2010: Fil. dr vid Lunds universitet
2006: Visiting Scholar, Dept of Comparative Literature, Brown University.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (14 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i nätverket "Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine".

Medlem i forskargruppen "Health, Art and Society" (HAS) vid Universitetet i Tromsø.

2011-2012 medlem i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap, under 2012 som ansvarig för recensionsavdelningen.

Tidigare deltagare i pilotprojektet Kriterium samt i det nationella projektet ”Towards Quality-Controlled Open Access Monographs in Sweden", finansierat av VR, RJ och Kungliga Biblioteket.

2004-2009 styrelseledamot i Lundensiska litteratursällskapet. Kassör 2004-2007, vice ordförande 2008-2009.

Katarina Bernhardsson

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.bernhardssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 66

Rum H228

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20