lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Henrik Gyllstad

Jag är docent och universitetslektor i engelsk språkvetenskap här vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Min undervisning är ganska blandad, från fackspråkligt inriktade kurser och kurser i engelska för specifika akademiska ändamål, till mer traditionella kurser i engelsk språkvetenskap, då med tyngdpunkt på engelsk lexikologi, dvs ord och fraser, deras betydelser och användning.

Forskningsmässigt har jag för närvarande två huvudinriktningar:

* Andraspråksinlärning, där jag främst intresserar mig för hur man genom psykolingvistiska metoder kan undersöka och modellera hur ord och fraser processas och lagras i det flerspråkiga mentala lexikonet.

* Språktestning och -bedömning, där jag intresserar mig för validitet och reliabilitet kopplat till test av ord- och fraskunskap.

Mer information om min forskning hittar du genom att klicka på någon av länkarna nedan.


Forskning

Administrativt

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Jag har undervisat/handlett vid:

Lunds universitet, Malmö högskola, University of Nottingham och Militärhögskolan Halmstad.

Tillsammans med Susan Sayehli organiserar jag och leder Språkinlärningsseminariet, en ämnesöverskridande seminarieserie där centrets språkinlärningsforskare träffas för att presentera och diskutera aktuell forskning.

Jag är medlem av redaktionsnämnden (Editorial Board) för tidskriften 'ITL - International Journal of Applied Linguistics' (utgiven av John Benjamins), och jag har anlitats som granskare för följande internationella vetenskapliga tidskrifter:

'Applied Linguistics'; 'Applied Psycholinguistics'; 'International Review of Applied Linguistics in Language Teaching'; 'International Journal of Applied Linguistics'; 'International Journal of Corpus Linguistics'; 'ITL - International Journal of Applied Linguistics'; 'Language Awareness'; 'Language Learning'; 'Language Teaching'; 'Language Teaching Research'; 'Language Testing'; 'Reading in a Foreign Language'; 'Second Language Research'; 'Studies in Second Language Acquisition'; 'System'.

Jag har även varit granskare av artiklar för the Encyclopedia of Applied Linguistics (utgiven av Wiley Blackwell).

Jag har varit opponent/medlem av betygskommitté på tre doktorsavhandlingar (2012 (Suhad Sonbul), 2013 (Paweł Szudarski), båda vid University of Nottingham, Storbritannien, samt 2014 (Robert Lee Revier), vid Aarhus Universitet, Danmark).

Jag har fungerat som granskare av forskningsprojektansökningar för statliga forskningsfinansiärer i Belgien och Holland.

Jag har vid två tillfällen (2011 och 2012) varit sakkunnig vid tillsättning av lektorer i engelska med inriktning mot ordkunskap och språktestning vid Köpenhamns universitet.

Innehållsansvarig: Henrik Gyllstad
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-08-17

Henrik Gyllstad

Kontaktinformation

Henrik Gyllstad
Docent, Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 75 57

Fax 046–222 32 11

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Besökstider

Enligt överenskommelse (skicka ett e-postmeddelande)