lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är anställd som universitetslektor i spanska sedan juli 2015. För närvarande ansvarar jag för "Spansk grammatik med övningar" (grundkurs), "Spansk grammatik med övningar" och "Spansk språkvetenskap" (fortsättningskurs) samt "Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin" (kandidatkurs). Jag handleder dessutom kandidat- och masteruppsatser med språkvetenskaplig inriktning. Jag sitter också i språkmasterkoordineringsgruppen och är FFU-ansvarig för spansk språkvetenskap.

Jag disputerade 2010 med avhandlingen El Pretérito Perfecto Compuesto del Español de Chile, Paraguay y Uruguay:aspectos semánticos y discursivos [Perfekt i spanskan från Chile, Paraguay och Uruguay: semantiska och diskursiva aspekter]. I avhandlingen görs en utförlig semantisk och diskursiv analys av talad spanska. Studiet kastar nytt ljus över värdena av perfekt i spanskan från de relevanta varieteterna samt styrker andra studier som pekar mot en nyanserad typologisk bild om grammatikalisering av perfektformern

Forskning

Om forskningen

Min aktuella forskning kan delas i två delar. En första del som utgör en fördjupning och en utvidgning av avhandlingsarbetet. Jag har en artikel under utgivning i Cahiers Chronos, där jag vidareutvecklar teorin och min syn på bruket av perfekt i latinamerikanska varieteter av spanska. Jag håller också på att sammanställa en diakronisk studie om bruket av perfekt i Uruguay för snar publicering. Slutligen bearbetar jag en text om europeiskt och mexikanskt bruk av spanska som syftar till att nyansera den klassiska beskrivning som finns i litteraturen.

Den andra delen av min forskning intresserar sig för huruvida spanska enhetligt kan sorteras under så kallade ”verbbaserade språk” (V-framed) eller om det i vissa fall visar ett mönster som hellre liknar de ”satellitbaserade språken” (S-framed) enligt Talmys (1985) kända klassifikation. En preliminär undersökning tyder på att spanska kan, om än i begränsad mån, bete sig som ett satellitbaserat språk, något som annars inte kännetecknar de romanska språken.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Spanska

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i styrgruppen för Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Carlos Henderson

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carlos.hendersonrom.luse

Telefon 046–222 87 99

Rum SOL:L501a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20