lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1965 i Hässleholm blev jag vid Lunds universitet 1988 fil. kand. i nordiska språk, historia och litteraturvetenskap och sedermera 1997 fil. d:r i nordiska språk – på avhandlingen "Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag". Också därefter har jag i huvudsak ägnat mig åt stil- eller språkhistoriskt inriktad forskning, i nu fullbordade undersökningar bland annat om svenska soldathandböcker och turistbroschyrer och om kalendariska tidsuttryck i de nordiska språken. I anslutning till denna språkbruksinriktade forskning har jag också utvecklat ett teoretiskt intresse för textbegrepp och textterminologi. 2010 utnämndes jag till docent i nordiska språk. Jag är sedan 1998 tillika verksam på deltid som ordboksredaktör vid SAOB:s redaktion i Lund, från 2015 som ordbokens huvudredaktör.

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar för närvarande med att undersöka pluralens utveckling hos de nordiska r-stammarna, dvs. "broder", "dotter", "fader", "moder" och "syster". Frågan är därvid varför fördelningen blev som den blev i svenska, norska och färöiska, med olika pluralformer till olika ord (gentemot isländska, som genomgående behållit den gamla, och danska, som genomgående infört den nya), och den hypotes jag vill pröva är huruvida det är "syster" som lett förändringen, för att detta ord i avsaknad av omljudsskillnad mellan numerusen tydligare behövt skilja dessa åt. Ett helt annat, bredare forskningsintresse som ännu bara är i sin linda avser den icke satsformade meningens nordiska stilhistoria, inledningsvis med huvudfokus på användning i (äldre) brev – och möjligen med en fokusförskjutning därifrån till äldre nordisk brevstil överhuvudtaget. Ett ännu inte inlett projekt, som utgör ett samarbete med Lena Lötmarker vid Karlstads universitet, avser syntaktiska och lexikala drag hos de turistreklamens till ett ortnamn knutna slagord som numera varje kommun med självaktning håller sig med.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (9 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Redaktionssekreterare för tidskriften Arkiv för nordisk filologi.
Huvudredaktör för Svenska Akademiens ordbok (SAOB).

Bo Wendt

Docent
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.wendtnordlund.luse

Telefon 046–222 98 13

Rum SOL:L218

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20