lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Från januari 2015 har jag ledningsuppdrag som biträdande och ställföreträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Som bitr prefekt sitter jag därmed i styrelsen för SOL, liksom i AU. Därtill är jag ledamot i Grundutbildningsnämnden på HT. Uppdraget fyller större delen av min arbetstid; resten av tiden ägnar jag åt forskning. Under föregående år har jag undervisat och handlett på alla nivåer i filmvetenskap och gett kurser främst inom filmestetik, filmteori, film och ideologi och tidig filmhistoria. I min forskning inriktar jag mig främst på filmmusik (och experimentella metoder), svensk film, frågor om nationell och kulturell identitet, svenskamerikanska filmförbindelser, celebritetsforskning eller filmstjärnor, och har också sysslat med tv-forskning. Hösten 2014 var jag gästlärare vid University of Washington i Seattle där jag gav en kurs om film och migration.Tidigare har jag också varit gästforskare vid University of Southampton, UK.

Forskning

Om forskningen

 

I min forskning arbetar jag för närvarande huvudsakligen med två projekt.

 

Det ena, ”Filmmusikupplevelse och experimentella metoder”, undersöker möjligheterna att använda psykofysiologiska och neurovetenskapliga empiriska metoder för att studera åskådarens upplevelse av audiovisuellt berättande, främst fiktionsfilm. Till exempel används ögonrörelsemätningar för att se om och hur uppmärksamheten förändras vid olika ljudmiljöer till samma filmscener eller hur åskådarens upplevelse förändras av skiftande samspel mellan film och musik.

Det andra projektet har titeln "Anita Ekberg, konstruktionen av en omtvistad celebritet". Här undersöker jag hur Anita Ekberg konstruerades som stjärna i Hollywood under 1950-talet och hur hon bland annat kom att bli ett förkroppsligande av föreställningar om den svenska sexsymbolen. I studien jämförs mottagandet av Ekberg i amerikansk och svensk press, och i det vidare arbetet kommer också studier av Ekbergs tid i Italien att ingå.

 

Därutöver fortsätter jag med min forskning om transnationella filmrelationer mellan USA och Sverige där jag bland annat undersöker hur den svenska migration och svenska immigranter till USA tecknas i svensk och amerikansk filmkultur, och också hur filmen användes av den svenskamerikanska befolkningen i sitt minnesskapande om Sverige.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (23 st)
Encyklopediartiklar (6 st)
Konferensbidrag (15 st)
Recensioner (8 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Biträdande prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

FD 1998, tillsvidareanställd som universitetslektor 2004, antagen som docent 2005, befordrad till professor 2012.