lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Som lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet har jag sedan 1986 bedrivit undervisning från grund- till doktorandnivå för drygt åttatusen studenter. Som forskare ägnar jag mig åt de grundläggande frågorna om litteraturens kraft och värden. Tidigare har jag även ägnat mig åt att skriva litteraturkritik, vara redaktör för Res Publica och Tidskrift för litteraturvetenskap och leda den skönlitterära arbetsgruppen på Statens kulturråd i Stockholm. Under några år var jag studierektor och ordförande i lärarkollegiet för Film- och Litteraturvetenskap, men på senare tid upptas mitt administrativa intresse av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, i vars ledning jag ingår. Under 2017 arbetar jag med den fortsatta uppbyggnaden av CSS, att bedriva undervisning för grund- och masterstudenter och skriva färdigt en bok om Almqvist, Ord äro guldmynt, och en med titeln Diktens värde versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk diktning.

Forskning

Om forskningen

Jag har genom åren bedrivit forskning om dels romantisk, modernistisk och samtida poesi, dels om några av litteraturstudiets grundproblem: tradition, originalitet, kanon, influens, värde, värdering, performativ kraft. Alla dessa begrepp ingår i min voluminösa avhandling Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf från 2000.

Min forskning om Ekelöf pågår åter. På senare år har studierna ”Om konsten och konstarterna hos Gunnar Ekelöf” och ”Gunnar Ekelöfs Strountes i och bortom femtiotalets offentlighet”, samt mitt bidrag "Ekelöf holder hellere øje med, hvad der falder ned fra træet" till N.A. Conrads Nordens fyrste tryckts; jag har föreläst om Ekelöfs betydelse som kritiker av välfärdsstaten, hans kanoniska status i internationella sammanhang och hans syn på varaktig livskraft hos diktverk. Tillsammans med tidigare publicerade uppsatser kommer de nyskrivna texterna att sammanställas i en bok med titeln Ekelöfs betydelse. Under våren 2015 ger jag även på Svenska Akademiens uppdrag ut Ekelöfs Samlade dikter.

Min forskning om litteraturens värden i teoretiska och historiska perspektiv har hittills avsatt en rad tryckta uppsatser och en antologi, Litteraturens värden. Under 2015 ska en monografi om C.J.L. Almqvists estetiska ekonomi sändas till trycket, Ord äro guldmynt. I gjutformen ligger även den ekonomi- och litteraturhistoriska monografin Diktens värde versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk diktning.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (22 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (4 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anders Mortensen

Universitetslektor
Litteraturvetenskap
Barnlitteratur
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.mortensenlitt.luse

Telefon 046–222 84 82

Rum SOL:H229

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20