lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan

Kandidatutbildning

Författarskolan omfattar för närvarande 120 högskolepoäng och två års studiemedelsberättigade heltidsstudier. Ämnet, som har benämningen ”litterär gestaltning”, är ett konstnärligt ämne som kan ingå i kandidatexamen med litterär gestaltning som huvudämne. 

Utbildningen består i sin helhet av fyra 30-poängskurser, men är tänkt som en helhet som ska leda fram till examensarbetet, det vill säga ett eget verk, i slutet av de två åren.

Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen. Under den första terminen ägnas 7,5 poäng, motsvarande cirka 5 veckor, åt eget skrivande, under de nästföljande 30-poängskurserna är vardera 15 poäng avsatta till detsamma, medan den sista kursen på fjärde terminen huvudsakligen ägnas åt det egna skrivandet. Det är det egna skrivandet som tillsammans med en reflekterande text i essäform utgör examensarbetet, motsvarande en kandidatuppsats i andra ämnen.

Det egna skrivandet upptar alltså en stor plats i hela utbildningen, men varvas med skrivövningar, textsamtal, kunskapskurser, workshops, handledning, författarträffar och studiebesök. Hur varje kurs om trettio poäng är upplagd i detalj framgår tydligast i kursplaner och schema.

Författarskolan är upplagd som heltidsstudier. Det är alltså mycket viktigt att varje kursdeltagare planerar sina studier på författarskolan som heltidsstudier, det vill säga normalt fyrtio timmars arbete per vecka.

 

Magisterutbildning

Författarskolan har en magisterutbildning i litterär gestaltning omfattande totalt 60 hp. Den innefattar två fristående kurser, LUFM11 och LUFM22.

Utbildningens stomme utgörs av de litterära projekt studenterna arbetar med och som diskuteras i handledda textsamtalsgrupper. De olika delkurserna syftar till att introducera teoretiska och metodologiska perspektiv på det egna skrivandet. Parallellt med detta arbetar studenterna även med en reflekterande text i essäform, vilken i slutet av varje kurs läggs fram som examensarbete vid ett gemensamt slutseminarium.

De båda kurserna har i stort sett samma struktur: tre schemalagda campusveckor per termin med ungefär fyra veckors mellanrum. Campusperioderna innehåller textsamtal, seminarier samt gästföreläsningar. Det som främst skiljer kurserna åt är att studenterna som går LUFM22 förväntas ta ett större ansvar för arbetet med den reflekterande texten, vilket exempelvis innebär anläggandet av ett eget teoribaserat forskningsläge. Ett övergripande syfte med denna andra kurs är att skriva en text som potentiellt riktar sig ut mot en litterär offentlighet.

Till LUFM11 kan de söka som gått Författarskolans grundutbildning, eller motsvarande, och till LUFM22 de som gått LUFM11, LUFM01 eller den tidigare kursen FFSM02.

   Vad hände sen?

   Läs intervjuer med Författarskolans före detta studenter. Klicka på bilderna!

   Bild: Klara Rasmussen
   Klara Rasmussen
   Avgångsklass 2004
   Bild: Christofer Emgård
   Christofer Emgård
   Avgångsklass 2005
   Bild: Jesper Lundqvist
   Jesper Lundqvist
   Avgångsklass 2006
   Bild: Henrik B. Nilsson
   Henrik B. Nilsson
   Avgångsklass 2007
   Bild: Nene Ormes
   Nene Ormes
   Avgångsklass 2008
   Bild: Carola Mikaelsson
   Carola Mikaelsson
   Avgångsklass 2009
   Bild: Anette Eggert
   Anette Eggert
   Avgångsklass 2010
   Bild: Helena Thorfinn
   Helena Thorfinn
   Avgångsklass 2011
   Bild: Vill du också bli<br />student på Författarskolan?
   Vill du också bli
   student på Författarskolan?