lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan

Välkommen till författarskolan vid Lunds universitet!

Författarskolans grundutbildning omfattar två år och är ett konstnärligt ämne som kan ingå i kandidatexamen med Litterär gestaltning som huvudämne. Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen och upptar en betydande del av studierna. Skrivperioder varvas med delkurser på campus med föreläsningar, handledning, textsamtal, workshops, skrivuppgifter och respons. Se gärna föregående års schema under "Utbildningsutbud" för att få en uppfattning om hur terminerna kan se ut.

Målet är en bok

Det egna skrivandet ökar successivt under utbildningen och är det som i slutet av fjärde terminen utgör examensarbetet, motsvarande en kandidatuppsats i andra ämnen. Det kan vara för barn, unga eller vuxna och i vilken skönlitterär genre som helst. Till det kommer även en reflekterande text i essäform.

Heltidsstudier

Författarskolans grundutbildning är upplagd som heltidsstudier. Det är alltså mycket viktigt att varje kursdeltagare planerar sina studier på författarskolan som heltidsstudier, det vill säga normalt fyrtio timmars arbete per vecka.

 

På avancerad nivå

Författarskolan har två fristående kurser i litterär gestaltning på avancerad nivå, omfattande totalt 60 hp: fördjupningskursen LUFM11 och magisterkursen LUFM22.

 

Det egna skrivandet i centrum

Utbildningens stomme utgörs av de litterära projekt studenterna arbetar med vilka diskuteras i textsamtalsgrupper. De olika delkurserna syftar till att introducera teoretiska och metodologiska perspektiv på det egna skrivandet. Parallellt med detta arbetar studenterna även med en reflekterande text i essäform, vilken i slutet av kursen läggs fram som examensarbete vid ett slutseminarium.

Kursupplägg

De båda kurserna har i stort sett samma struktur: tre schemalagda campusveckor per termin med fyra-fem veckors mellanrum. Campusperioderna innehåller textsamtal, seminarier samt gästföreläsningar.
     Det som främst skiljer kurserna åt är att studenterna som går LUFM22 förväntas ta ett större ansvar för arbetet med den reflekterande texten, vilket exempelvis innebär anläggandet av ett eget teoribaserat forskningsläge. Ett övergripande syfte med denna andra kurs är att skriva en text som potentiellt riktar sig ut mot en litterär offentlighet.

 

Till LUFM11 kan de söka som gått Författarskolans grundutbildning och till LUFM22 de som gått LUFM11, LUFM01 eller den tidigare kursen FFSM02.

Författarskolan

Sektionsföreståndare
Cristine Sarrimo

Studierektor
Carola Mikaelsson

Expedition

Studievägledning

Utbildningsutbud

FAQ – frågor och svar