lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dispens från kravet om fullbordad kurs

Angående ansökan om dispens från kravet om fullbordad kurs


För att vara behörig att fortsätta att läsa på en högre nivå ska man enligt kursplanen ha avslutat och blivit godkänd på samtliga delmoment på föregående nivå. I särskilda fall kan dispens från denna regel beviljas. Om du anser att du har särskilda skäl, kan du skriva en dispensansökan, som i så fall kommer att behandlas i sektionsstyrelsen. Ansökan skall innehålla följande information:

  • Ditt fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer (inklusive mobilnummer) samt e-mail
  • Vilken kurs du söker till
  • Vilket/vilka moment det är du saknar på föregående nivå
  • Skälen till att du inte fullgjort samtliga moment
  • Om det är så att du väntar på resultat från tenterade/genomförda moment, nämn detta, och gör en realistisk bedömning av sannolikheten att du klarade detta/dessa moment nu.
  • Varför du ansöker om dispens, alltså vilka särskilda skäl du anser föreligger i ditt fall som skulle motivera att du får fortsätta på nästa nivå trots att du inte uppfyller kraven.
  • Varför du anser att det är sannolikt att du kommer att klara av både din nya kurs och de moment du saknar under kommande termin (om du inte bara väntar på resultat från en sen examination, alltså). Du ska visa att du har en konkret plan för hur du ska klara av dina studier under den nya terminen.


Ansökan skall lämnas personligen till studierektor Francis Hult eller skickas med post till

Francis Hult
Box 201
221 00 Lund

Inför vårterminen 2018 skall ansökan vara oss tillhanda senast 5 januari, kl. 12.00.

Notera angående tillträde till ENGA21 (eller ENGH03): Den som ska läsa vidare på ENGA21 (eller ENGH03) efter att ha läst ENGA03 föregående termin behöver inte ansöka om dispens, utan kommer att beviljas tillträde till ENGA21 ändå, under förutsättning att 19hp har uppnåtts inom ENGA03.

Observera att studenter som har läst Engelska 1-30 vid ett annat lärosäte inte omfattas av detta undantag, så studenter som har läst Engelska 1-30 vid ett annat lärosäte och som nu vill läsa ENGA21 eller motsvarande i Lund måste alltid ansöka om dispens om de inte är säkra på att de kommer att kunna bevisa att de är klara med Engelska 1-30 den dag då ENGA21/ENGH03 börjar. 

Notera också att vi inte kommer att behandla dispensansökningar från studenter som har färre än 19hp från ENGA03.

Notera också att det vi säger ovan innebär att den som läste ENGA03 eller motsvarande en tidigare termin fortfarande måste ansöka om dispens om grundkursen inte är avklarad när hen vill gå vidare till ENGA21 eller motsvarande.

Notera slutligen att den som vill gå vidare till ENGH03 eller ENGA21 efter att ha läst ENGH02 föregående termin inte heller behöver ansöka om dispens, under förutsättning att 19hp har uppnåtts sammanlagt inom ENGH01 och ENGH02.