Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Forskning

Svenska/nordiska språk

Forskningen i svenska/nordiska språk spänner över ett brett område, både vad gäller undersökta språkliga varieteter och tillämpade teorier och metoder. Studier av svenskan dominerar, men även andra nordiska och germanska språk behandlas. Följande inriktningar kan urskiljas.

Studier av grammatisk och semantisk struktur

En stor del av den forskning som bedrivs inom ämnet handlar om att genom teoretiskt grundad analys fördjupa kunskaperna om och förståelsen av olika grammatiska och semantiska fenomen i svenskan och de övriga nordiska språken. Den teoretiska grammatikforskningen, som har ett viktigt forum i Grammatikseminariet, har varit mycket produktiv under lång tid och vunnit internationellt erkännande för studier om bland annat satsstruktur, nominalfrasstruktur, kasus och kongruens. Exempel på fenomen som för närvarande undersöks är:

  • relationen mellan form och innehåll i centrala grammatiska kategorier som person, numerus, tempus och modus
  • uppbyggnaden av svenskans numerus- och genussystem
  • villkoren för pronomenhopp (Jag såg den inte / Jag såg inte den)
  • villkoren för olika typer av verbplaceringar
  • de underordnade satsernas struktur (t.ex. möjlighet till huvudsatsstruktur i bisats)
  • förekomst av formella subjekt och villkoren för utelämning
  • förekomst av dubbla fundament (inklusive vänsterdislokationer)
  • aktionsartskategorierna och deras relation till aspekt och tempus.

Även icke-germanska språk behandlas. T.ex. bedrivs forskning om nordsamiskans verbala syntax.

Lisa Christensen, Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Marit Julien, David Pettersson, Christer Platzack, Halldor Sigurdsson, Anna-Lena Wiklund.

Studier över första- och andraspråksinlärning

I anslutning till forskningen om svenskans grammatiska och semantiska struktur har också viktiga insatser gjorts när det gäller att förstå hur förstaspråksinlärningen går till, dvs. hur det lilla barnet erövrar språket. På detta område bedrivs ett intensivt samarbete med andra ämnen på SOL.

En annan typ av språkinlärning avser inlärningen av svenska som ett andraspråk. Under det senaste decenniet har undervisningen om svenska som andraspråk och i svenska som främmande språk kommit att få en allt större omfattning. Ansökningar om medel för forskningsinsatser på området är inlämnade. En viktig mötesplats är seminariet i svenska som andraspråk.

Lisa Christensen, Anna Flyman Mattsson, Gunlög Josefsson, Christer Platzack, Åsa Wikström.

Studier av variation och förändring

Även inom detta område behandlar forskningen grammatisk och semantiskt struktur, men fokus ligger framför allt på hur strukturerna varierar i regionalt och socialt avseende och hur de förändras över tid.

En viktig inriktning är studiet av av grammatikaliseringsprocesser som inträffat under olika skeden av svenskans historia, t.ex. framväxten av subjunktionssystemet under fornsvensk tid och utvecklingen av opersonliga/generiska pronomen fram till modern tid. Andra förändringsprojekt rör kasussammanfallet under fornsvensk tid och framväxten av svenskans moderna genussystem.

Variationsstudierna företräds dels av dialektsyntaktiska studier om noll-subjektens utbredning och användning i de germanska språken (t.ex. i fornhögtyska, jiddisch och älvdalska), dels studier av grammatiska och funktionella markörer i det talspråk som uppstår i multietniska storstadsmiljöer.

Lars-Olof Delsing, Lena Ekberg, Gunlög Josefsson, Henrik Rosenkvist, Sanna Skärlund, Ulf Teleman.

Studier av texters uppbyggnad och användning

Textforskningen, som har viktiga mötesplatser i Textseminariet och Diskursmötet, har av tradition varit en viktig gren inom ämnets forskning. Forskare i ämnet har varit drivande i ett antal stora textanalytiska projekt.

Den kvantitativt mest betydande delen av textforskningen bedrivs dels som analys av olika slags offentliga och institutionella texter (sakprosatexter), dels som analys av olika kommunikativa händelser. På senare tid har särskilt texter och samtal inom vården (äldrevård och barndiabetes) kommit i fokus, men även myndighetstexter och läromedel har behandlats. Analyserna bedrivs både med traditionellt språkvetenskapliga och diskursanalytiska metoder. Till textforskningen hör också stilhistoriska studier (brevstilens utveckling) och studier i litterär stilistik.

Studiet av litterära texter har inte varit lika omfattande som studiet av sakprosatexter, men för närvarande bedrivs forskning om centrala begrepp i Søren Kirkegaards prosa och om hur hämnden utnyttjas som dynamiskt element i litterära texter.

Under de sista åren har det också påbörjats forskning av mer grundläggande teoretisk karaktär, som intresserar sig för ’text’ och ’diskurs’ som teoretiska och analytiska fenomen.

Lisa Christensen, Lena Ekberg, Anna Flyman Mattsson, Lone Koltoft, Henrik Rahm, Jan Svensson, Anna Wallberg Gustafsson, Bo-A Wendt, Andreas Widoff, Robert Zola Christensen.

Översättning och kontrastiva perspektiv

Sedan början av 2000-talet har översättarutbildningen vid SOL utvecklats till en framgångsrik och eftersökt utbildning, där lärare i svenska fyller viktiga uppgifter. Forskningen på området har inte utvecklats i samma takt, men det finns exempel på forskning om översättning mellan franska och svenska och om översättning av isländsk skönlitteratur till andra nordiska språk (med särskilt fokus på s.k. indirekt översättning).

Till det kontrastiva området hör också undersökningar av internordisk språkförståelse i allmänhet och svensk-dansk språkförståelse i synnerhet.

Lars-Olof Delsing, Mari Mossberg, Martin Ringmar, Robert Zola Christensen.

Forskare och forskningsprojekt

Forskare i Swedish

Lars-Olof Delsing, Professor

Jan Einarsson, Professor Emeritus

Lena Ekberg, Professor

Anna W Gustafsson, Senior Lecturer

Mette Hildeman Sjölin, Senior Lecturer

Lisa Holm, Professor

Dianne Jonas, Researcher

Gunlög Josefsson, Professor

Marit Julien, Professor

Susanna Karlsson, Researcher

Katarina Lundin, Reader

Mari Mossberg, Senior Lecturer

Sara Myrberg, Senior Lecturer

David Petersson, Senior Lecturer

Christer Platzack, Professor Emeritus

Henrik Rahm, Reader

Bo Ruthström, Researcher

Dominika Skrzypek, Visiting Research Fellow

Jan Svensson, Professor Emeritus

Ulf Teleman, Professor Emeritus

Cherlon Ussery, Visiting Research Fellow

Bo Wendt, Reader

Doktorander i Swedish