lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Författarskolan

Välkommen till författarskolan vid Lunds universitet!

Författarskolans grundutbildning omfattar två år och är ett konstnärligt ämne som kan ingå i kandidatexamen med Litterär gestaltning som huvudämne. Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen och upptar en betydande del av studierna. Skrivperioder varvas med delkurser på campus med föreläsningar, handledning, textsamtal, workshops, skrivuppgifter och respons. Se gärna föregående års schema under "Kursutbud" för att få en uppfattning om hur terminerna kan se ut.

Målet är en bok

Det egna skrivandet ökar successivt under utbildningen och är det som i slutet av fjärde terminen utgör examensarbetet, motsvarande en kandidatuppsats i andra ämnen. Det kan vara för barn, unga eller vuxna och i vilken skönlitterär genre som helst. Till det kommer även en reflekterande text i essäform.

Heltidsstudier

Författarskolans grundutbildning är upplagd som heltidsstudier. Det är alltså mycket viktigt att varje kursdeltagare planerar sina studier på författarskolan som heltidsstudier, det vill säga normalt fyrtio timmars arbete per vecka.

 

Magisterutbildning

Författarskolan har en magisterutbildning i litterär gestaltning omfattande totalt 60 hp. Den innefattar två fristående kurser, LUFM11 och LUFM22.

Det egna skrivandet i centrum

Utbildningens stomme utgörs av de litterära projekt studenterna arbetar med vilka diskuteras i textsamtalsgrupper. De olika delkurserna syftar till att introducera teoretiska och metodologiska perspektiv på det egna skrivandet. Parallellt med detta arbetar studenterna även med en reflekterande text i essäform, vilken i slutet av kursen läggs fram som examensarbete vid ett slutseminarium.

Kursupplägg

De båda kurserna har i stort sett samma struktur: tre schemalagda campusveckor per termin med fyra-fem veckors mellanrum. Campusperioderna innehåller textsamtal, seminarier samt gästföreläsningar.
     Det som främst skiljer kurserna åt är att studenterna som går LUFM22 förväntas ta ett större ansvar för arbetet med den reflekterande texten, vilket exempelvis innebär anläggandet av ett eget teoribaserat forskningsläge. Ett övergripande syfte med denna andra kurs är att skriva en text som potentiellt riktar sig ut mot en litterär offentlighet.

 

Till LUFM11 kan de söka som gått Författarskolans grundutbildning och till LUFM22 de som gått LUFM11, LUFM01 eller den tidigare kursen FFSM02.

   Vad hände sen?

   Läs intervjuer med Författarskolans före detta studenter. Klicka på bilderna!

   Bild: Klara Rasmussen
   Klara Rasmussen
   Avgångsklass 2004
   Bild: Christofer Emgård
   Christofer Emgård
   Avgångsklass 2005
   Bild: Jesper Lundqvist
   Jesper Lundqvist
   Avgångsklass 2006
   Bild: Henrik B. Nilsson
   Henrik B. Nilsson
   Avgångsklass 2007
   Bild: Nene Ormes
   Nene Ormes
   Avgångsklass 2008
   Bild: Carola Mikaelsson
   Carola Mikaelsson
   Avgångsklass 2009
   Bild: Anette Eggert
   Anette Eggert
   Avgångsklass 2010
   Bild: Helena Thorfinn
   Helena Thorfinn
   Avgångsklass 2011
   Bild: Vill du också bli<br />student på Författarskolan?
   Vill du också bli
   student på Författarskolan?