Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Past events: Conferences and workshops

Below you will find information about earlier conferences and workshops based on support from the BRLP. Are you interested in applying for funding? Please see link to the right!

Brain Talk (2008)

Den första Birgit Rausing Language Program konferens i lingvistik, BRAIN TALK, ägde rum den 2-3 juni 2008 på Språk- och litteraturcentrum. Konferensen organiserades av Merle Horne (Lunds Univ.), Kai Alter (Newcastle Univ.), Magnus Lindgren (Lunds Univ.), Mikael Roll (Lunds Univ.), och Janne von Koss Torkildsen, (Oslo Univ.)). BRAIN TALK var en ämnesöverskridande konferens som behandlade olika aspekter av språkbearbetning i hjärnan. Bidragen fokuserade på vikten av kontexten för den neurokognitiva processningen av tal och språk i olika kommunikativa situationer. Konferensen öppnades av Birgit Rausing.

Proceedings från BRAIN TALK-konferensen utgör den första volymen i Birgit Rausing Language Conference in Linguistics-serien:

The Mental Lexicon

The Birgit Rausing Language program provided funding for a symposium on the mental lexicon which took place on Dec. 10, 2009 at the Center for Languages and Literature.

 

The interdisciplinary meeting brought together researchers from linguistics, psychology, and neuroscience in order to discuss different approaches to studying the complexities surrounding the modelling of word semantics. The goal was to obtain a better understanding of the relationship between the linguistic modelling of the lexicon and neurocognitive and neurophysiological representations and processes related to word meaning.

 

The papers cover both theoretical aspects of word meaning seen from the perspective of linguists (Jean Aitchison, Michael Fortescue) and neuropsychologists (Allan Paivio) as well as experimental studies by neuroscientists investigating different aspects of meaning structure using different brain imaging techniques (Véronique Boulenger & Tatjana Nazir, Yury Shtyrov).

 The Mental Lexicon

Subjectivity and Epistemicity (2012)

International Conference on Romance Languages - in memoriam Alf Lombard (November 2012)

Programme to be found here: In memoriam Alf Lombard

The publishing of a conference volume is planned.

The Communication of Power and the Power of Communication. Case studies on Rome through History (December 2012)

Konferensen utgjorde en vetenskaplig uppföljning av det samarbete mellan tre svenska och ett italienskt universitet samt Svenska institutet i Rom, som har resulterat i kursen Communicative Variation in Time and Space. Arrangörer för konferensen var Jonas Carlquist, professor i nordiska språk, Umeå universitet, Gunhild Vidén, professor i latin, Göteborgs universitet, Eva Wiberg, professor i italienska, Lunds universitet. Koordinator var fil. dr. Hege Markussen.

Konferensen hade tre huvudteman, som återspeglade de olika delmomenten i kurssamarbetet:

- Rom som maktcentrum ur historiskt perspektiv

- Multimodal kommunikation från olika vetenskapsperspektiv

- Vardagsliv

Konferensen inkluderade såväl forskare och lärare från det tidigare nämnda kurssamarbetet, som andra personer med relevanta forskningsinriktningar. Lite unikt för denna konferens var också att den inte bara inbegrep akademiskt verksamma personer utan också medverkande med diplomatiska, politiska och kulturella perspektiv på Rom, makt och kommunikation. För fullständigt konferensprogram, se nedan.

Workshop on foreign accents in bilingualism: Influence, (in)complete acquisition and loss (November 2012)

Report from workshop, please see pdf below!

GLOW Generative Linguistics in the Old World 36 (April 2013)

GLOW (Generative Linguistics in the Old World) grundades år 1977 och har som mål att främja europeisk forskning i generativ lingvistik, bl.a. genom den årliga GLOW-konferensen, som alternerar mellan europeiska lärosäten. Lunds Universitet har tidigare varit värd för denna konferens år 1993 och 2003. Forskargruppen GRIMM arrangerade konferensen i Lund för tredje gången i april 2013.

Mer om konferensen, se hemsida: GLOW 36 i Lund 2013

ICT for Development (ICT4D) in China: Digital divides, empowerment strategies, and development discourses

Maoism as a way of Life - A Workshop on Research, Resources and Sources on the Social History of China, 1949-1979

Microstructures of Learning: Novel methods and approaches for assessing structural and functional changes underlying knowledge acquisition in the brain (2014)

The Birgit Rausing Language program provided funding for the interdisciplinary symposium ”Microstructures of Learning: Novel methods and approaches for assessing structural and functional changes underlying knowledge acquisition in the brain”, which took place on May 23, 2014, at Grand Hotel in Lund.

 

The cross-disciplinary meeting brought together researchers from linguistics, psychology, physics, chemistry, and neuroscience in order to discuss how knowledge, in particular, knowledge associated with learning a new language, is acquired and represented in the brain on a microstructural level. Novel non-invasive brain imaging methods for investigating language acquisition processes constituted a further theme of the symposium.

 Microstructures of Learning as e-book

Svenskans beskrivning 34 (2014)

Mer om konferensen, se hemsida: konferens.ht.lu.se/svebe34/

Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives, Symposium in honour of Sven Strömqvist (November 2014)

I november 2014 anordnades symposiet Production and perception in Different Modalities: Linguistic, Cognitive and Developmental Perspectives, Symposium in honour of Sven Strömqvist.

Symposiet hade som syfte att sammanföra nationellt och internationellt framstående forskare, för att under en dag angripa symposiets tema ”Production and perception in different modalities” från sina olika horisonter: från språkvetenskapligt, kognitivt eller utvecklingsperspektiv.

Symposiet anordnades med anledning av Sven Strömqvists 60 års-dag.

Cultural heritage in China: Contested understandings, images and practices

Konferensen ägde rum på Kulturen i Lund 17-18 juni 2015 och samlade tjugo forskare från Kina, USA, Australien och Europa. Forskarna representerade olika discipliner, såsom kulturarvsstudier, historia, antropologi, statsvetenskap och Kinastudier. Deltagarna var både mer seniora forskare och yngre forskare, inklusive tre doktorander och en masterstudent. Flera av deltagarna har praktisk erfarenhet av kulturarvsfrågor, t.ex. deltog Si Han från Östasiatiska museet i Stockholm. Förutom papers visades också en film av en kinesisk konstnär. Ett begränsat antal åhörare deltog också. Av de 19 paper som presenterades har 11 valts ut för publikation och efter revision har diskussioner inletts med Amsterdam University Press för publikation.

Mer om konferensen

“Big Data, Privacy and Surveillance in China: Regulations, Actors, and Debates” (2016)

The workshop was held at Elite Hotel 5-6 October 2016. Five scholars from Hong Kong and China as well as three researchers from Europe and Canada were invited. About 20 scholars and students participated in the workshop.

Workshop program

The issues discussed at the conferences were published and discussed in several blogs. Marina Svensson published "Towards critical big data studies in and on China" and in a blog on art and surveillance discussed how artists challenge and use big data in debating surveillance and engaging in sousveillance, “Art and Surveillance”.

Organisation of a workshop in French linguistics (June 2016)

Workshop: Island Constraints in the Mainland Scandinavian Languages (2016)

This workshop brought together researchers working on island constraints in the Mainland Scandinavian languages, mainly from a psycholinguistic perspective. The goal was to provide an opportunity to discuss how to interpret the results of recent works on extraction data in these languages in relation to the alleged universality of island constraints and in relation to the debate concerning the division of labor between structural and non-structural factors.

Workshop programme

Abstracts

The Sixth International Conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC) (2017)

Denna konferens ägde rum i Lund den 20-22 april 2017 och arrangerades bl.a. av professor Carita Paradis och professor Jordan Zlatev. Konferensen är en i en serie av konferenser i de olika nordiska länderna. Konferensen hade interdisciplinär karaktär med deltagare från språkvetenskap, kognitionsvetenskap, psykologi och medicin både bland plenarföreläsarna och bland deltagarna. Mer information samt Book of Abstracts återfinns på konferensens hemsida: http://konferens.ht.lu.se/salc6/

 


Lund-Potsdam-Budapest Colloquium: Konferens om “Syntax-Semantics Interface” (2017)

Konferensen om “Syntax-Semantics Interface” hade som mål att diskutera relevanta frågeställningar om interaktionen mellan den grammatiska komponenten och diskurssemantiken.

Deltagarna från de tre institutionerna – Universitetet i Potsdam, Ungerska Vetenskapsakademin i Budapest och Lunds universitet – presenterade föredrag av hög kvalitet, t.ex. om frågeställningar relaterade till olika satstyper som fråga, imperativ, exklamativ och om olika morfologiska, syntaktiska mönster och konstruktioner och dess användning i kontext.

Ett viktigt syfte med konferensen var att stärka samarbetet mellan forskargruppen GRIMM i Lund och "The Linguistic Institute at the Hungarian Academy of Sciences".